Kinh Nhân Quả 

Sát Sanh Đọa Địa Ngục

Shared
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràigajaha dạy các Tỷ Kheo :
Đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba ?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy hỷ sự sát sanh. Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ Kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.
Này các Tỷ kheo, đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới. Thế nào là ba ?
Tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ từ bỏ sát sanh. Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.
 
(Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Lõa Thể phần Sát sanh, VNCPHVN ấn hành 1996, trang 546)

Related posts