Bố Thí Kinh 

Nhân Duyên Giàu Nghèo

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn ? Này Thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói: Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí, cúng dường cho Sa môn hay Bà la môn các đồ ăn…

Read More
Bố Thí Kinh 

Bố Thí Cúng Dường Như Pháp

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phần cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên thấy mẹ của Nanda làm một thí vật gồm sáu phần liền bảo các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí. Thế nào…

Read More
Kinh 

Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:Này gia chủ tử, có sáu nguyên nhân phung phí tài sản: Đam mê rượu chè là nguyên nhân phung phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản. La cà…

Read More
Kinh 

Giàu Lên Dễ Sinh Tật

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, bạch Thế Tôn:Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang nồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Trái lại, thật là…

Read More

Làm Giàu

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika. Này gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm ?Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp. Tự mình làm…

Read More
Kinh 

Không Kinh Doanh Phi Pháp

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các Tỷ kheo, có năm nghề buôn bán mà người cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm ? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu và buôn bán thuốc độc. Năm nghề buôn bán này, này các Tỷ kheo, người cư sĩ không nên làm.   (Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tăng…

Read More
Kinh Nhân Quả 

Sát Sanh Đọa Địa Ngục

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràigajaha dạy các Tỷ Kheo : Đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba ? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy hỷ sự sát sanh. Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ Kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Này các Tỷ kheo, đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới. Thế nào là ba ? Tự mình từ bỏ…

Read More

Không Dễ Tái Sanh Làm Người

Một thời Thế tôn ở Sàvathi, sau chuyển du hành, rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các Tỷ Kheo : Này các Tỷ Kheo, các ông nghĩ thế nào ? Cái gì là nhiều hơn, chút đất này ta lấy trên đầu móng tay hay quả đất lớn hơn ? Bạch Thế Tôn, nhiều hơn là quả đất lớn này, ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay, không thế đi đến ước tính, không thể đi…

Read More
Kinh Nhân Quả 

Kinh Doanh Thành Công

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn ? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn ?Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu…

Read More

Ngày Lành Tháng Tốt

Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ kheo : Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào trưag, thân làm việc thiện, nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp…

Read More